Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
JablonkaHľadať
 
 

História školstva v obci

Vhodný námet na zmapovanie dávnejšej histórie kopaníc tvoriacich dnešnú obec Jablonka dáva história školstva na tomto území. Na území Jablonky sa nachádzajú tri budovy, ktoré v priebehu histórie slúžili na vyučovanie tunajších obyvateľov. Prvé dve budovy sa nachádzajú v kopanici U Baranov a tretia budova v kopanici U Tížikov. V súčasnej dobe sa v obci Jablonka nachádza základná škola a materská škola. 

Škola U Baranov

Centrum súčasnej obce Jablonka, ktorá vznikla v roku 1955 odčlenením priľahlých kopaníc od Veľkej Myjavy, sa nachádza vo vtedajšej, ale vlastne aj súčasnej kopanici U Baranov. A do tejto kopanice siahajú aj začiatky školstva, ktoré začalo písať svoju históriu v roku 1882, kedy bola evanjelickou cirkvou postavená prvá budova školy na mieste bývalej pálenice. Prvých 10 rokov jestvovala táto škola ako cirkevná a v roku 1892 prešla do správy štátu a za celkové materiálne vydržovanie školy zodpovedala obec Myjava.
So stále vzrastajúcim počtom žiakov a celkovou zmenou v organizácii školstva po vzniku Československej republiky v roku 1918 začala byť táto budova nevyhovujúca a preto 1. júna 1930 bola časť tejto starej budovy zrúcaná a na jej mieste sa začalo s výstavbou novej budovy školy v dnešnej podobe, známej ako budova bývalej pálenice. Stavbu vykonávala firma staviteľa Závodného z Brezovej pod Bradlom so štátnym základom a s prispením obce v podobe pozemku a dreva. Zaujímavosťou je, že vyučovanie do konca školského roka prebiehalo, ako uvádza školská kronika, v prírode na Hopkáčoch, v Borovej hore. Školská kronika ďalej dopĺňa, že "školský rok bol ukončený 28. 6. 1930 v Boru". Budova školy bola cez letné prázdniny dokončená a vyučovanie v novom školskom roku sa uskutočňovalo už v novej budove. Cez letné prázdniny v nasledujúcom roku 1931 potom boli prevedené práce na vyrovnaní školského dvora, ohrade okolo školy a priedomia. Tak "škola nadobudla terajšieho vzhľadu". Škola mala 3 miestnosti, z toho 2 triedy a jeden kabinet a školský byt mal 4 miestnosti (2 izby, kuchyňu a komoru). Počas celého obdobia I. Československej republiky bola táto škola štátna a cirkevnou evanjelickou ľudovou školou sa stala 13. júna 1941. Zápis zo školskej kroniky, urobený perom učiteľa Augustína Naďoviča hovorí, že školská budova bola vo veľmi zlom stave, steny boli popraskané a hrozili spadnutím, tak aj prístavné budovy a záchody. Preto obec Myjava vyhlásila v Národných novinách dňa 26. Februára 1944 inzerát na verejnú súťaž na stavbu trojtriednej evanjelickej ľudovej školy s jedným trojizbovým a jedným jednoizbovým bytom pre učiteľov. Ešte v jeseni roku 1943 firma Bocian a spol. dodala obcou Myjava zakúpených 70 tis. Pálených tehál na novostavbu terajšej budovy školy s tým, že na jar roku 1944 "chce so stavbou školy započať". Stavba novej školskej budovy, teda budovy, kde dnes sídli škola, bola začatá 12. marca 1944 a to stavebnou spoločnosťou z Prahy. Ďalej školská kronika k tejto stavbe dodáva, že "škola mala byť pod strechou ešte do konca roka 1944, ale pre mimoriadne pomery (II. Svetová voja, vypuknutie SNP v auguste roku 1944 – pozn. autora) boli vykonané iba základy a vodovod, ktorý vedie od Babiarov. Tiež vybetónovanie základov nebolo dokončené pre nedostatok materiálu pre dopravné ťažkosti a zlé komunikačné spojenie. Železničný most na Papradi bol vyhodený a tiež firma na svojom aute nemohla materiál dovážať z obavy, že jej ho Nemci zhabú. Tiež ani miestni furmani, až na niekoľkých, veľa ochoty nemali, aby materiál oni sami na školu dovážali. Mnohí občania si myslia, že nová škola sa stavia pre učiteľov a nie pre ich vlastné deti a ich samých". Zápis z jesene roku 1946 k výstavbe školy hovorí, že "novostavba tunajšej štátnej školskej budovy pomalu pokračuje. Pre nedostatok materiálu musela byť práca v októbri skončená. Postavené je prízemie (byt pre správcu školy a kultúrna miestnosť), ďalej vystavené steny pre I. poschodie". V júni 1947 bol na novostavbe položený krov a začalo sa s pokrývaním budovy. Novostavba školskej budovy bola dokončená na jar roku 1949, keď "riaditeľ tunajšej školy zorganizoval brigádu matiek školských detí, ktoré svojou obetavosťou sa zaviazali, že celú budovu vyčistia. Tieto práce trvali jeden týždeň, takže vyučovanie v novej škole započalo sa dňa 3. marca 1949".
Škola by samozrejme nebola školou, keby v nej neboli žiaci a učitelia. V medzivojnovom období termín základná škola neexistoval. Bola ľudová škola a meštianka. Každá mala štyri ročníky. Tieto štyri ročníky však nemuseli byť súčasne aj štyri triedy, lebo v jednej triede mohli byť dva, tri i viac ročníkov. Meštianka nebola povinná, školopovinnosť bola len päť rokov. Až neskôr sa školopovinnosť predĺžila na osem rokov a i meštianka sa stala povinnou. "Do meščanky" bolo treba chodiť už na Myjavu.
Prvý zápis o počte žiakov je zo školského roka 1921/1922 a hovorí, že škola bola jednotriedna, boli v nej tri ročníky a v škole bolo zapísaných 66 žiakov. Od školského roka 1927/1928 bola škola rozšírená o ďalší ročník. Vyučovanie ale pre nedostatok miesta prebiehalo v miestnosti miestneho občana Michala Zemana. Obecné zastupiteľstvo pridelilo za týmto účelom drevo na dlážku, záchody a kúrenie, hradilo nájomné vo výške 125 korún mesačne. V školskom roku 1929/1930 navštevovalo školu v jej dvoch triedach 128 žiakov a pre nedostatok miesta bolo vyučovanie organizované ako poldenné. V školskom roku 1932/1933 navštevovalo školu už 175 detí.
Aj z tohto krátkeho prehľadu je vidieť, aké náročné muselo byť vyučovanie pre učiteľov. Za celé obdobie existencie školy sa ich vystriedal celkom veľký počet a mnohí starší občania si na niektoré mená budú ešte iste pamätať. Prvý zápis o osobe učiteľa je z roku 1919/1920 a hovorí, že učiteľom bol miestny občan Ján Malek, ktorý "ani dobre písať nevedel". Postupne sa v škole vystriedali títo učitelia: Ján Jurík, Amália Kašpareková, Gustáv Brocko, Rudolf Petlák, Elena Záborská, Mária Surová, František Žižka, Ján Zeman, Emília Jurášová, Pavol Zeman, Jarmila Škollová, Ján Caban, Augusín a Janka Naďovičovci, Oľga Sodomová. Od 1. júna 1945 boli učitelia Augustín Naďovič a Janka Naďovičová preložení do Beckova a na ich miesto nastupujú Michal Mosný s manželkou Jarmilou Mosnou. Zaujímavé je, že učitelia vtedy dostávali pridelené miesto svojho pôsobenia. Napríklad G. Brocko sa narodil vo Veľkej Revúcej, Ján Caban v Nemciach, M. Surová pochádzala z Moravy. Učitelia po vychodení učiteľských ústavov dostali pridelené miesto, kde pôsobili ako učitelia.
V druhej polovici 20. storočia sa v novej budove školy vystriedalo po učiteľoch Michalovi Mosnom a jeho manželke Jarmile Mosnej viacero učiteľov. V poslednej dobe to boli Oľga Kulíšková, Jarmila Jánošová a stále činná dlhoročná pani učiteľka a riaditeľka školy Libuša Svetláková, ktoré vychovali mnoho generácií žiakov. Postupne ubúdalo žiakov a v súčasnej dobe sa má naša škola tri ročníky.

Škola U Tížikov

Určite by sa našlo zopár mladších obyvateľov našej obce, ktorí o existencii tejto školy ledva tušia. Veď svojmu účelu, pre ktorý bola postavená, neslúži už veľmi dlho, presne od roku 1972, kedy bola škola zrušená a aj samotná budova školy je cestou okolo ťažko spozorovateľná. Mnohých našich občanov z kopaníc U Klbečkov, U Kodajov, U Tížikov, Podpasienkom, Švancarova Dolina spája s touto školou prežité detstvo.
Vráťme sa však z roku 1972, kedy táto škola zanikla, o pár desiatok rokov naspäť, presnejšie do roku 1940, kedy dňa 3. decembra bola premenená doterajšia expozitúra štátnej ľudovej školy U Blahov na samostatnú štátnu ľudovú školu v Myjave U Tížikov. Po jej postavení bola dňa 15. 9. 1940 odovzdaná svojmu účelu. Vyučovať sa začalo od 1. septembra 1941 s počtom žiakov 51. Prvým učiteľom bol Daniel Turčan a škola začínala ako jednotriedna. Od 1. septembra 1943 fungovala škola ako dvojtriedna, keďže počet žiakov stúpol nad 50. Druhým učiteľom popri Danielovi Turčanovi bol Ján Dudík, dovtedy učiteľ v Moravskom Lieskovom. Podľa zápisu dochovaného v školskej kronike z jesene 1945 "škola vôbec nie je zásobená kurivom, lebo obec ešte nemá pripravené drevo na odpredaj. Žiaci donášajú denne po polienku, aby sa mohlo vyučovať. Veľkou prekážkou je tiež nedostatok obuve u žiakov a teplého odevu pri súčasnom dlhotrvajúcom počasí". Aj pre nedostatok učiteľov bola škola od roku 1946 opäť jednotriedna. Zo školskej kroniky, dnes už historického prameňa, je možné sa dozvedieť aj o výstavbe v obci. Cesta ku škole bola vymeraná v októbri 1951 a práce sa aj v tomto mesiaci začali. Cez letné prázdniny v roku 1963 vykonali rodičia výkop vodovodu a na jeseň bola dokončená vodovodná inštalácia v škole. O rok neskôr bola škola napojená na telefónnu linku.
Školu od jej vzniku sprevádzali časté zmeny učiteľov. Už spomínaného Daniela Turčana ešte počas vojny nahradil Michal Mosný, ktorý po vojne vymenil učiteľa Augustína Naďoviča U Baranov. Po vojne v škole krátko pôsobila Anna Mižialková, ktorá je neskôr presunutá do Sobraniec. Ďalej to boli Judita Mižialková, Mária Véghyová, Martin Cibulka, v rokoch 1949 – 1950 riadil školu učiteľ Pavol Špánik, ktorý učil U Mockov. V roku 1950 prichádza z Osuského učiteľ Augustín Hirner, potom postupne Magda Mériová, Ružena Kovačicová, Oľga Orolínová s manželom z Hornej Stredy. Na prelome 50-tych a 60-tych rokov je to s prestávkami Mária Hajtúnová, v 60-tych rokoch Anna Klčová, ktorú strieda Emília Joríková, posledná učiteľka na tejto škole.
Na prelome 50-tych a 60-tych rokov začal počet žiakov v škole plynulo klesať až po školský rok 1972/1972, keď slovami školskej kroniky "stav žiakov školy veľmi klesol. 1. septembra prišlo do školy len 5 žiakov. Uvažuje sa o zrušení školy. V októbri sa v škole konala verejná schôdza za prítomnosti rodičov a občanov z obvodu školy". Prítomní pracovníci okresného národného výboru "ktorí zastupovali odbor školstva oboznámili prítomných s tým, prečo školu treba zrušiť. Je to malý počet žiakov. Potom bola diskusia, na ktorej mali rodičia viac pripomienok. Nakoniec sa dohodli, že školu nezrušia skôr, ako bude autobusové spojenie až do Tížikov". Škola bola napokon zrušená dňa 21. augusta 1972 a inventár školy bol presunutý do školy v Jablonke.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

Ste za vybudovanie prístupovej cesty ku škole?
 
 
734

 
 
 
224

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka